2016

ανά σελίδα

Απόφ.Υπ.Εργασίας 30190/793/2016 (20/10/2016)

Χορήγηση εξόδων κηδείας μετά την ισχύ του Ν.4387/2016.

Διαιτητική Απόφαση 8/2016 (10/10/2016)

Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 45763/1607/2016 (07/10/2016)

Παροχή διευκρινίσεων προς το ΕΤΕΑ και τα ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς Πρόνοιας που θα ενταχθούν στο ΕΤΕΑΕΠ.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 41697/Δ15.708/2016 (03/10/2016)

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 41 του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159).

Απόφ.Υπ.Εργασίας 44586/1559/2016 (03/10/2016)

Συμπληρωματικές οδηγίες σε εφαρμογή της αρ. Φ80000/οικ. 35384/1276/1-8-2016 Υπουργικής Απόφασης.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 43424/2458/2016 (28/09/2016)

Τροποποίηση της αριθμ. οικ.13822/1089/2.5.2014 (Β΄ 1227) υπουργικής απόφασης σχετικά με τα «Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 34154/1764/2016 (26/09/2016)

Χρόνος ασφάλισης που υπολογίζεται για την απόκτηση της αρμοδιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 34078/2016 (16/09/2016)

Επισημάνσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4254/2014 και των περιπτώσεων διενέργειας κράτησης 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μετά την 31/12/2014.

Απόφ.Εφετείου 2128/2016 (31/08/2016)

Φορολογία εισοδήματος - Φορολογικός έλεγχος - Εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα - Τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό - Αποστολή εμβάσματος στο εξωτερικό - Εισόδημα άγνωστης προέλευσης ή αιτίας - Κρίσιμος χρόνος περιουσιακής προσαύξησης -.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 23637/977/2016 (08/08/2016)

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-5-2016)