2017

ανά σελίδα

Απόφ.Υπ.Εργασίας 2460/106/2017 (20/01/2017)

Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/2016.

Απόφ.Υπ.Εργασίας Γ36/04/80/2017 (09/02/2017)

Πρόσθετες διευκρινίσεις επί της διαδικασίας διασφάλισης οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτων οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 5547/248/2017 (07/02/2017)

Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του N. 4387/2016

Απόφ.Υπ.Εργασίας Γ36/04/42/2017 (27/01/2017)

Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας διασφάλισης οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτων οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.