Βασικά Οικονομικά

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑ/ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Είδη Δανείων. Τι είδους δάνειο συμφέρει την εταιρεία

Που κυμαίνονται σήμερα τα επιτόκια των Τραπεζών

Budgeting (Προϋπολογισμός), Cash Flow (Ταμειακή Ροή)

Τι είναι και πως υπολογίζεται το Κεφάλαιο κίνησης

Πότε συμφέρει το Leasing και πότε ο Δανεισμός

Τι είναι το Factoring και πότε συμφέρει η υιοθέτηση του

Reverse Factoring (Forfeiting): Πως συμβάλλει στην μείωση του κόστους των αγορών

Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδυτικών Αποφάσεων

Ανάλυση καταστάσεως ταμειακής Ροής

Τι ελέγχους κάνουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε από λάθη τις αναφορές Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Τρόποι υπολογισμού του κόστους των αποθεμάτων

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Δομή και περιεχόμενο των Ισολογισμών

Αξιολόγηση των στοιχείων του ισολογισμού

Γιατί το Ενεργητικό είναι ίσο με το Παθητικό

Τι είναι το κυκλοφορούν Ενεργητικό

Πως υπολογίζουμε την καθαρή Αξία της επιχείρησης

Πως υπολογίζουμε τη Ρευστότητα, την Άμεση ρευστότητα, το άνοιγμα στην αγορά, τη Βιωσιμότητα της επιχείρησης

 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Τι είναι το Λογιστικό Σχέδιο

Πρωτοβάθμιοι, Δευτεροβάθμιοι, Τριτοβάθμιοι και Τεταρτοβάθμιοι Λογαριασμοί

Αρχεία Κινήσεων και Αρχεία Λογαριασμών

Η βασική εξίσωση του Λογιστηρίου

Τι είναι το Γενικό Καθολικό

Τι είναι το Ισοζύγιο

Σταθερό και μεταβλητό κόστος

Τι είναι το κόστος Πωληθέντων

Κόστος παραγγελιών

Κόστος παραμονής Αποθέματος στην Αποθήκη

Κόστος με βάση τις δραστηριότητες (A B Costing)

Ροή βασικών εργασιών Λογιστηρίου (Flow chart)

Τι περιλαμβάνουν τα Γενικά Έξοδα Παραγωγής

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Εργαλεία εντοπισμού περιοχών μείωσης κόστους. Πως υπολογίζουμε το Νεκρό Σημείο

Ποιος ο καλύτερος δείκτης για να αξιολογηθεί η υγιής ή μη υγιής κατάσταση της εταιρείας

Βασικοί Αριθμοδείκτες Οικονομικής Απόδοσης

Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας

Audit Οικονομικών Λειτουργιών