Υπολογισμός Αξίας Επιχείρησης

 • Μεθοδολογία αποτιμήσεων
 • Συλλογή Στοιχείων - Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών
 • Εκτίμηση Κινδύνων
 • Υπολογισμός του WACC (Weighted Average Cost of Capital)
 • Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς
 • Μέθοδος Συγκρίσιμων Αγοραπωλησιών
 • Δείκτες Επιχείρησης που Επηρεάζουν την Αξία της
 • Αξία Επιχείρησης σε Περίπτωση Πτώχευσης
 • Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση
 • Η επίδραση της κρίσης στην αποτίμηση των εταιρειών
 • Η Δομή της Παρουσίασης της Εταιρείας
 • Η Χρήση του Μοντέλου Αποτίμησης της Αξίας
 • Παρουσίαση Ολοκληρωμένης Μελέτης Αποτίμησης Αξίας Εταιρείας (Case Study)
 • Η παρουσίαση στον Αγοραστή: Κρίσιμα σημεία για την ανάδειξη της εταιρείας