Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Κόστος και συστήματα παρακολούθησης κόστους

Κατηγοριοποιήσεις και συνιστώσες του κόστους

Άμεσο και Έμμεσο κόστος

Γενικά Βιομηχανικά έξοδα

Σταθερό και Μεταβλητό κόστος

Οριακό κόστος

Πρότυπο κόστος (standard cost)

Κόστος Δραστηριότητας (Activity Based Costing)

Κόστος Πωληθέντων

Κόστος Αποθεμάτων

Προϋπολογιστικό και Απολογιστικό κόστος

2. ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

Κέντρα Κόστους – Κατηγοριοποιήσεις κέντρων κόστους

Κριτήρια καθορισμού κέντρων κόστους

Καταχωρήσεις και Παρακολούθηση εξόδων

Κατάρτιση Προϋπολογισμού κέντρων κόστους

Εσωτερικές Εντολές

Αναφορές (Reporting) κέντρων κόστους και εσωτερικών εντολών

 

3. ΔΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άμεσο κόστος υλικών: Συνταγολόγια, Bill of Material – BOM

Μέθοδος Προϋπολογιστικού κόστους υλικών

Φασεολόγια – Μέθοδος υπολογισμού εργατοωρών

Γ.Β.Ε.: Αποσβέσεις, Ενέργεια, Συντήρηση, Αναλώσιμα, Έξοδα μέριμνας προσωπικού παραγωγής, έξοδα συμβούλων για τεχνολογίες παραγωγής

 

4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Δομή της εξίσωσης αποτίμησης των αποθεμάτων

Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων

Αγοραζόμενα υλικά

Παραγόμενα υλικά

 

5. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου

Βιβλίο Αποθήκης

Κόστος μονάδος προϊόντος

Ανάλυση Κερδοφορίας

Σύγκριση προϋπολογιστικών και απολογιστικών δεδομένων

Ανάλυση Αποκλίσεων

 

6. CASE STUDIES

Για την εκτίμηση Συνολικού Προϋπολογισμού

Για την εκτίμηση Απολογιστικού Κόστους