Ε.Λ.Π.
ανά σελίδα

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2619/2015 (18/12/2015)

Σχέδιο λογαριασμών των ελληνικών λογιστικών προτύπων (ΕΛΠ)

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2658/2015 (17/12/2015)

Καταχώρηση φόρων και τελών στα βιβλία εσόδων - εξόδων.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2551/2015 (16/12/2015)

Αγορά πελατειακής βάσης - άϋλα περιουσιακά στοιχεία.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2597/2015 (16/12/2015)

Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2440/2015 (07/12/2015)

Παρουσίαση κατάστασης αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2015.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2087/2015/2015 (20/11/2015)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 1/1/2016)

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2130/2015 (20/11/2015)

Λογιστική οδηγία εφαρμογή Ν. 4308/2014.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2142/2015 (20/11/2015)

Εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.4308/2014 - ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1811/2015 (19/10/2015)

Σχετικά με τη δυνατότητα συγκεντρωτικής εγγραφής των εσόδων - εξόδων στα διπλογραφικά βιβλία.