Ε.Γ.Λ.Σ.
ανά σελίδα

Γνωμάτευση Ε.ΣΥ.Λ. 307/2000 (11/08/2000)

Λογιστικός χειρισμός νέου παράγωγου προϊόντος του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών “Συμβάσεις REPOS επί τίτλων”.

Αρ.Πρωτ 1992/2000 (19/01/2000)

Λογιστικός χειρισμός τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτου.

Γνωμάτευση Ε.ΣΥ.Λ. 312/2001 (29/09/2001)

Μορφή και περιεχόμενο του Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης Ανώνυμης Εταιρείας.

Γνωμάτευση Ε.ΣΥ.Λ. 311/2001 (06/08/2001)

Αν η υιοθέτηση ως μεθόδου αποτιμήσεως των αποθεμάτων της μεθόδου του προτύπου κόστους χωρίς αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή της τιμής του ιστορικού κόστους παραγωγής με βάση τις οποίες προσδιορίζονται οι αποκλίσεις μεταξύ προτύπου και ιστορικού κόστους, συνιστά αλλαγή της μεθόδου αποτιμήσεως κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.205 Ε.Γ.Λ.Σ. και στα άρθρα 28 και 37 του Π.Δ. 186/1992 περί του Κ.Β.Σ.

Γνωμάτευση Ε.ΣΥ.Λ. 308/2001 (22/03/2001)

Λογιστικός χειρισμός Φ.Π.Α. και άλλων φόρων που βεβαιώνονται και καταβάλλονται μετά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου.

Γνωμάτευση Ε.ΣΥ.Λ. 309/2001 (22/03/2001)

Συναλλαγματικές Ισοτιμίες νομισμάτων εκτός ζώνης ΕΥΡΩ που θα χρησιμοποιούνται για τις αποτιμήσεις, από 31.12.2000 και στο εξής, απαιτήσεων, υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα καθώς και για τις δραχμοποιήσεις τιμολογίων αγορών και πωλήσεων εξωτερικού-χωρών εκτός ζώνης ΕΥΡΩ.

Έγγραφο 1000/2013 (21/11/2013)

Πρόταση σχεδίου νόμου: Ελληνικά λογιστικά πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις.

Αρ.Πρωτ 1822/2015 (19/10/2015)

Ενδιάμεση χρήση επιχείρησης 01/07/2014 - 30/06/2015.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 326-327/2013 (28/03/2013)

Επίδραση έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012 στις οικονομικές καταστάσεις.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1377/2012 (08/11/2012)

Λογιστικές εγγραφές αναδιάρθρωσης χρέους (PSI).