ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
per page

Νόμος 2819/2000 (15/03/2000)

Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. " προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις.

Π.Δ. 35/2014 (12/03/2014)

Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους Ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και Ν.3908/2011 (Α΄ 83) από Πιστοποιημένους Φορείς.

Αρ.Πρωτ 56616/2000 (30/06/2000)

Καθορισμός τμημάτων της Επικράτειας στα οποία δεν έχουν εφαρμογή ή τα κίνητρα επιχορήγησης και επιδότησης τόκων καθώς και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν.2601/1998, για τις επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

ΠΟΛ. Κ2/2001 (31/12/2001)

Πρόστιμα επιβαλλόμενα στις Α.Ε. ΣΕ ΕΥΡΩ.—Αναπροσαρμογή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», χρηματικών ποινών και προστίμων.

Αρ.Πρωτ 1112889/2003 (18/12/2003)

Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων εκπτώσεων του Ν. 2601/1998.

Απόφ. 52253/2002 (07/03/2002)

Αναπροσαρμογή χρηματικών ποσών δραχμών που προ¬βλέπονται σε διατάξεις του αναπτυξιακού Νόμου 2601/98, όπως ισχύει, μετά την μετατροπή και στρογγυλοποίησή τους σε ευρώ.

Αρ.Πρωτ 51821/2002 (13/02/2002)

Παροχή διευκρινήσεων για την ένταξη στο καθεστώς ενίσχυσης της επιδότησης τόκων της δεύτερης ομάδας ενισχύσεων του Ν. 2601/98, επενδύσεων που η έναρξη τους έγινε πριν την υποβολή της αίτησης ένταξης.

Απόφ.Εφετείου 571/2002 (01/01/2002)

Φορολογικά Κίνητρα – ΦΜΑ (Ν. 1297/1972, άρθρο 3 και 19 παρ. 4 του Ν. 849/1978).

Αρ.Πρωτ 55035/2000 (31/07/2000)

Μερική Εξόφληση Μηχανήματος Επένδυσης Υπαχθείσας Ν. 2601/98, με συμψηφισμό απαίτησης από την Προμηθεύτρια των μηχανημάτων Εταιρεία.

Αρ.Πρωτ 1024048/2000 (04/04/2000)

Χαρακτηρισμός επιχείρησης.