Δ.Λ.Π.-Δ.Π.Χ.Π.
ανά σελίδα

Έγγραφο 1606/2002 (19/07/2002)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων.

Έγγραφο 183/2013 (04/03/2013)

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Έγγραφο 1256/2012 (13/12/2012)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1256/2012 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7 και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32

Έγγραφο 1225/2012 (11/12/2012)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1255/2012 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 και 13 και τη Διερμηνεία 20 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1377/2012 (08/11/2012)

Λογιστικές εγγραφές αναδιάρθρωσης χρέους (PSI).

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1402/2012 (08/11/2012)

Λογιστικές εγγραφές αναδιάρθρωσης χρέους (PSI).

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1250/2012 (15/10/2012)

Πρόγραμμα πιστότητας πελατών.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 833/2012 (12/09/2012)

Ζημιές από αποτίμηση μετόχων.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1038/2012 (10/09/2012)

Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων από δημόσιες μονάδες υγείας.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1294/2012 (06/06/2012)

Αλλαγή χρήσης χώρου και καταβολή ειδικού προστίμου Ν.3843/2010.