ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
per page

Νόμος 2831/2000 (13/06/2000)

Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις.

Νόμος 2789/2000 (11/02/2000)

Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθ.98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Π.Δ. 24/2015 (27/01/2015)

Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Π.Δ. 28/2015 (23/03/2015)

Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Π.Δ. 38/2015 (28/06/2015)

Προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα.

Π.Δ. 67/2015 (17/09/2015)

Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ).

Π.Δ. 25/2014 (25/02/2014)

Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων.

Π.Δ. 58/2014 (22/04/2014)

Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΠΟΛ. 1246/2000 (02/10/2000)

Κοινοποίηση γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ., σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από τη δραστηριότητα εκμετάλλευσης από το ΚΤΕΛ τουριστικού γραφείου.

ΠΟΛ. 1243/2000 (28/09/2000)

Εξαίρεση από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου μέχρι 14 φορολογήσιμους ίππους πολύτεκνου.