ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
per page

Απόφ.ΣΤΕ 397/2002 (01/01/2002)

Εμπορικός νόμος και νόμος ανωνύμων εταιριών.

Απόφ. Αρείου Πάγου 1187/2000 (01/01/2000)

Κάθε υπάλληλος Α.Ε. όταν καταρτίζει δικαιοπραξία ως άμεσος εκπρόσωπος της μόνον εφόσον οι εξωτερικές εκδηλώσεις της δράσεως του, οι εμφανιζόμενες στο κοινό εν γνώσει, κατ΄ εντολή ή κατ΄ ανοχή του Δ.Σ. ή των υποκατάστατων του οργάνων παρέχουν την εντύπωση, ότι ανατεθεί σ΄ αυτή κύκλος εργασιών, που περιλαμβάνει και την προαναφερόμενη δικαιοπραξία.

ΠΟΛ. 1193/2001 (31/08/2001)

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 25 και του αρ. 29 του Ν. 2919/2001 Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις.

Αρ.Πρωτ 1146050/2015 (10/11/2015)

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας σύστασης των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Απόφ. 34825/2013 (27/12/2013)

Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.) - Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε)».

Νόμος 4203/2013 (01/11/2013)

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4194/2013 (27/09/2013)

Κώδικας Δικηγόρων.

Νόμος 4161/2013 (14/06/2013)

Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο Ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4156/2013 (31/05/2013)

Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Νόμος 4152/2013 (09/05/2013)

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.