ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
ανά σελίδα

ΠΟΛ. 1166/2000 (22/05/2000)

Μη υπαγωγή σε τέλη χαρτοσήμου της βεβαίωσης έναρξης εργασιών που εκδίδεται προκειμένου να χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε αλλοδαπές εταιρείες για αγορά ακινήτου στην Ελλάδα.

ΠΟΛ. 1111/2000 (22/03/2000)

Τρόπος υπολογισμού των τελών χαρτοσήμου κερδών των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ.

ΠΟΛ. 1132/2000 (11/04/2000)

Επιτροπές παιγνίων άρθρου 15 παρ. 4 Ν. 2753/1999.

Απόφ.ΣΤΕ 2971/2000 (01/01/2000)

Κώδικας τελών χαρτοσήμου (Άρθρα 12 εδ. α΄ και 15 παρ. 1α΄).

Αρ.Πρωτ 1151184/2015 (18/11/2015)

Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129) και 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) σχετικά με τις μισθώσεις ακίνητης περιουσίας.

ΠΟΛ. 1125/2015 (16/06/2015)

Τέλη Χαρτοσήμου κατά την εξόφληση των πρόσθετων φόρων και προστίμων.

ΠΟΛ. 1057/2015 (10/03/2015)

Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1006/09.01.2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε σχετικά με τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (τελωνειακό καθεστώς 42)