ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
per page

ΠΟΛ. 1305/2000 (19/12/2000)

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2001 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.

ΠΟΛ. 1268/2000 (07/11/2000)

Τρόπος υπολογισμού του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών σε περίπτωση συνυπολογισμού σ΄ αυτές προγενέστερων δωρεών, γονικών παροχών και προικών.

ΠΟΛ. 1104/2000 (14/03/2000)

Εκκαθάριση υπολοίπων δηλώσεων ΦΜΑΠ, έτους 1997.

ΠΟΛ. 1027/2000 (27/01/2000)

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2000 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.

ΠΟΛ. 1282/2002 (23/12/2002)

Κοινοποίηση της αριθμ. 368/02 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ΠΟΛ. 1296/2001 (19/12/2001)

Καθορισμός τιμών σε Ευρώ (€), της αξίας ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας, με το αντικειμενικό σύστημα.

ΠΟΛ. 1201/2002 (22/07/2002)

Απαλλαγή σωματείων, που δικαιοπρακτούν για λογαριασμό των αντίστοιχων εκκλησιών - ευκτήριων οίκων, από το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.

Αρ.Πρωτ 1103609/2003 (19/11/2003)

Παράταση προθεσμίας εφαρμογής των διατάξεων του

Αρ.Πρωτ 1084561/2003 (23/09/2003)

Παράταση χρόνου κύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών.

Αρ.Πρωτ 1073038/2003 (08/08/2003)

Απαλλαγή του 50% της αξίας των γηπέδων των Κάμπινγκς, στη φορολογία μεγάλης περιουσίας.