ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ανά σελίδα

Νόμος 3054/2002 (02/10/2002)

Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις.

Νόμος 2996/2002 (28/03/2002)

Ελληνικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων.

Νόμος 2939/2001 (06/08/2001)

Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις.

Π.Δ. 24/2015 (27/01/2015)

Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Νόμος 2837/2000 (03/08/2000)

Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Τουρισμού και άλλες διατάξεις.

Απόφ. 14054/2000 (01/02/2000)

Καθορισμός των ελαχίστων ορίων αμοιβής των Ελεγκτών Ανωνύμων Εταιρειών, του ποσοστού παρακράτησης και της διαδικασίας απόδοσής του στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.).

Απόφ. 208371/2002 (04/11/2002)

Τροποποίηση της με αριθμό 155492/Β.638/21.3.02 (ΦΕΚ 373 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός Κανόνων Επενδυτικής Συμπεριφοράς για την αξιοποίηση της κινητής περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Εγχειρίδιο 1033/2002 (20/02/2002)

Επανέκδοση Εγχειριδίου, έτους 2002, με τις απαντήσεις στα συνήθη ερωτήματα των πολιτών, σε θέματα αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.

Απόφ.Πρωτοδικείου 1287/2002 (01/01/2002)

Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων [Ν. 2717/1999 (Κ.Δ.Δ.), Άρθρα 200 επομ.]

Απόφ.ΣΤΕ 327/2002 (01/01/2002)

Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού