ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ανά σελίδα

Απόφ. 14207/2000 (19/12/2000)

Αντικατάσταση της απόφασης 78/182/25.1.2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιογοράς "Υποχρεώσεις των Εταιριών που έχουν εισάγει τις μετοχές τους στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά".

Απόφ. 6202/2000 (24/10/2000)

Νόμισμα στο οποίο θα θεωρούνται, θα τηρούνται, θα υποβάλλονται και θα δημοσιεύονται βιβλία και στοιχεία από τους εποπτευόμενους φορείς για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μετά την 1.1.2001 (εισαγωγή του ευρώ).

Απόφ. 9188/2000 (04/04/2000)

Τροποποίηση του άρθρου 9 της απόφασης 7Δ/182/25.1.2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Ειδικός Διαπραγματευτής στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά".

Απόφ. 10182/2000 (25/01/2000)

Τροποποίηση της απόφασης 11/176/23.11.1999 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Καθορισμός της διαδικασίας εκποίησης ενσώματων ανωνύμων μετοχών που δεν κατατέθηκαν στην εκδότρια για αποϋλοποίηση και παράταση της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 42 και την παρ. 1 του άρθρου 44 Ν. 2396/96 προθεσμίες".

Απόφ. 9182/2000 (25/01/2000)

Παράταση της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 42 και την παρ. 1 του άρθρου 44 Ν.2396/96 προθεσμίας όπως ισχύουν.

Απόφ. 7b182/2000 (25/01/2000)

Υποχρεώσεις των Εταιριών που έχουν εισάγει τις μετοχές τους στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά.

Απόφ. 7c182/2000 (25/01/2000)

Ανάδοχος και Σύμβουλος της Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς.

Απόφ. 10259/2002 (19/12/2002)

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηρίου

Απόφ. 7259/2002 (19/12/2002)

Καθορισμός ελάχιστου περιεχομένου ασφαλιστικών συμβολαίων των ακινήτων στα οποία επενδύουν τα αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας και οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

Απόφ. 8259/2002 (19/12/2002)

Περιεχόμενο της εξαμηνιαίας/ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και της εξαμηνιαίας κατάστασης επενδύσεων ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.