ΕΛΕΓΧΟΥ
ανά σελίδα

Απόφ. 0000910/2015 (24/11/2015)

Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.

ΠΟΛ. 1148/2000 (26/04/2000)

Αποτελέσματα φορολογικών ελέγχων για την περιστολή της φοροδιαφυγής.

ΠΟΛ. 1379/2001 (24/12/2001)

Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 2948/2001 σχετικά με τις φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

ΠΟΛ. 1254/2002 (15/11/2002)

Διακοπή εργασιών του προσωπικού των ΚΕΠ.

ΠΟΛ. 1250/2002 (13/11/2002)

Εφαρμογή, συμπλήρωση και τροποποίηση των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών

ΠΟΛ. 1245/2002 (30/10/2002)

Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε φυσικό πρόσωπο.

Αρ.Πρωτ 1075319/2002 (18/09/2002)

Εφαρμογή απόφασης 1044171/1369/ΠΟΛ. 1155/2002.

Αρ.Πρωτ 1074800/2002 (17/09/2002)

Εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ 1155/2002 περί περαίωσης ανέλεγκτων χρήσεων 1998 και παλαιότερων.

ΠΟΛ. 1217/2002 (29/08/2002)

Αναγνώριση ή μη δαπανών για διαφημίσεις που υπάγονται στο τέλος διαφημίσεων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων.

Αρ.Πρωτ 1114957/2003 (23/12/2003)

Κοινοποίηση διατάξεων περί παράτασης της παραγραφής.